SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty
W roku szkolnym 2011 / 2012 w Szkole Podstawowej w Dorohuczy
realizowany jest projekt:

„ Wyrównywanie startu w szkołach podstawowych Gminy Trawniki "


Projekt jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych).

Od 3 października do 30 czerwca prowadzone są następujące zajęcia:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( nauki mat. – przyr.)
  5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ( nauki mat. – przyr. )
Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego