SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Dla ucznia
Aktualizacja 1.09.2022r.


Samorząd Uczniowski


CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie sięz potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Kształt Samorządu
 1. Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (zwany odtąd Samorządem) tworzą wybrani podczas powszechnych wyborów uczniowie szkoły.
 2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.
 • Przewodniczący Samorządu
 1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas III -VIII, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.
 2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
 3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.
 5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
 • Członkowie Samorządu
 1. Samorząd składa się z uczniów klas III – VIII wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.
 2. W skład Samorządu oprócz Przewodniczącego wchodzą 3 osoby z klas III-VIII, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.
 3. Samorząd jest wybierany w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
 4. Wybory Samorządu odbywają się we wrześniu
 5. Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.
 6. Członkami Samorządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Samorządu.
 7. W przypadku ukończenia szkoły lub uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.
 8. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas III – VIII.
 9. Członkowie Samorządu są głównym organem wykonawczym Samorządu.
 10. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów.
 11. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Samorządu i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna.
 • Opiekun Samorządu
 1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
 2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
 • Zebrania Samorządu
 1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.
 2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu.
 3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
 4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).
 • Sposób dokumentowania działalności Samorządu
 1. Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawiać Opiekunowi semestralne sprawozdania ze swojej działalności .
 2. Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.
 • Postanowienia inne
 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
 2. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.
 • Postanowienia końcowe
 1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
 2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 3. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

Władze Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2022 / 2023

Przewodnicząca:
Zastępca:

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DOROHUCZY
NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023.

WRZESIEŃ

 1. Organizacja kampanii wyborczej „I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”.
 2. Wybory nowego Prezydium SU.
 3. Ustalenie planu działań na cały rok szkolny.
 4. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami na godzinach wychowawczych.
 5. Pomoc w organizacji Akcji „Sprzątanie świata” i „Dnia chłopaka”.

PAŹDZIERNIK

 1. Udział w uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela.
 2. Prace porządkowe na mogiłach z okazji Wszystkich Świętych.
LISTOPAD

 1. Udział w ślubowaniu klasy pierwszej, uroczyste przyjęcie w poczet uczniów
 2. Udział w zabawie andrzejkowej .

GRUDZIEŃ

 1. Pomoc przy akcji charytatywnej „Mikołaj o Tobie nie zapomni”.
 2. Pomoc przy organizacji szkolnych Mikołajek.
 3. Konkurs „Najpiękniejszy stroik świąteczny”.

STYCZEŃ

 1. Pomoc przy organizacji Imprezy środowiskowej „Dzień babci i Dziadka”.
 2. Pomoc przy organizacji zabawy karnawałowej.
 3. Wolontariat na świetlicy podczas ferii zimowych.

LUTY

 1. Organizacja Poczty walentynkowej.

MARZEC

 1. Pomoc przy organizacji Dnia Kobiet.
 2. Współorganizacja Dnia Wiosny i promocji zdrowej żywności
 3. Organizacja Dnia Samorządności

KWIECIEŃ

 1. Pomoc przy organizacji Święta Ziemi.
 2. Zakup drzewka na teren szkolny.
 3. Pomoc przy organizacji Wieczornicy z okazji śmierci Jana Pawła II.

MAJ

 1. Współorganizacja Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 2. Udział w Świecie Rodziny.
 3. Promocja zdrowej żywności.

CZERWIEC

 1. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
 2. Pożegnanie klasy ósmej.

ZADANIE PRIORYTETOWE:

UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO
WE WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH.
ZBIERANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH -
/ makulatura i nakrętki / - PRZEZ CAŁY ROK
  


Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego