SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkursy
Aktualizacja 28.04.2021r.
 
SZKOLNY KONKURS
MATEMATYCZNO - ARTYSTYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS: IV oraz VI – VIII
 
„Matematyka ukryta w lapbooku”
Lapbook to rodzaj teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa.
 
Lapbook jest  zbudowany z grubszej teczki, w środku, której przykleja się książeczki
o różnych kształtach, kieszenie, harmonijki, wachlarze, koperty, ruchome i składane elementy.
Lapbook może zawierać terminy, rysunki, wykresy, zdjęcia, zagadki, ciekawostki, krzyżówki, puzzle, zadania, itp.

Lapbook jest, więc kolorową, pełną schowków, zapełnioną informacjami, własnoręcznie wykonaną książką tematyczną, prezentującą informacje na dany temat, uporządkowane według własnego pomysłu i inwencji. Możecie ją wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uznacie za ważne,
ciekawe i warte pokazania.

W tworzeniu lapbooków najważniejsza jest Wasza fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia matematycznego. Im więcej opcji zawiera dany lapbook, tym jest ciekawszy. Im więcej zmysłów angażuje, tym bardziej jest interesujący.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!!!
DO DZIEŁA!!!

Szkolny organizator konkursu:
Katarzyna Kozieł

Matematyczny lapbook, jako kreatywna forma prezentacji
zagadnień matematycznych w interaktywnej książce.
ZADANIE DLA UCZNIA:

1. Przygotuj odpowiednie materiały i narzędzia:
  • sztywny karton, najlepiej format A3 ( lub tekturowa teczka na dokumenty);
  • kolorowe kartki;
  • koperty;
  • klej;
  • nożyczki;
  • dziurkacz;
  • przybory do pisania, rysowania, malowania;
  • ilustracje, wydruki, materiały dekoracyjne, itp.
2. Zgromadź odpowiednie informacje na temat wybranego działu z matematyki czy też dowolnego zagadnienia matematycznego np.
  • tabliczka mnożenia (kl. IV)
  • znaki rzymskie;
  • własności i klasyfikacja czworokątów,
  • własności liczb naturalnych – cechy podzielności liczb,
  • ułamki zwykłe,
  • ułamki dziesiętne,
  • droga – prędkość – czas,
  • figury przestrzenne – graniastosłupy i ostrosłupy,
  • pola i obwody figur płaskich,
  • rodzaje kątów,
  • jednostki długości, masy, czasu, objętości, pola,
  • kalendarz i czas;
  • skala na planach i mapach;
  • procenty;
  • działania na potęgach i pierwiastkach;
  • sławni matematycy i ich odkrycia;
3. Z przygotowanych materiałów i informacji wykonaj matematyczny lapbook.

Miejsca, w których można znaleźć gotowe szablony do lapbooków:

Regulamin szkolnego konkursu matematyczno - artystycznego
„Matematyka ukryta w Lapbooku”

I. Cel konkursu:
  • rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych;
  • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł;
  • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki;
  • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów;
  • zachęcenie uczniów do prezentacji własnych pomysłów;
  • umożliwienie uczniom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
II. Zasady uczestnictwa w konkursie:
  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: IV, VI, VII, VIII.
  • Praca konkursowa musi być pracą plastyczną zainspirowaną matematyką, wykonaną w formie, lapbooka, czyli „książki na kolanka”.  Lapbook jest książką, więc musi mieć swój tytuł i treść.
  • Praca musi być zgodna z tematem (uczeń sam wybiera temat przewodni, np.: znaki rzymskie, pola i obwody figur, itd.).
  • Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę konkursową.
  • Format pracy nie powinien być większy niż A3.
  • Każdą pracę należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa).
  • Przygotowane prace należy oddać bezpośrednio organizatorowi konkursu w wyznaczonym terminie.
III. Zakres tematyczny konkursu:
  • Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu według własnego pomysłu i inwencji lapbooka prezentującego jedno wybrane zagadnienie matematyczne.
IV. Termin wykonania pracy: do 21 maja 2021 r.
V. Rozstrzygnięcie konkursu:
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.
  • Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład, której wejdą nauczyciele SP w Dorohuczy;
  • Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.
  • Dodatkowo wszystkie prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z matematyki.
  • Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na szkolnej stronie internetowej http://spdorohucza.cba.pl w zakładce „Aktualności”.
VI. Kryteria oceny prac:
  • poprawność matematyczna i językowa,
  • zgodność pracy z tematyką konkursu,
  • walory artystyczne, m. in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania,
  • estetyka wykonania,
  • oryginalność, pomysłowość i kreatywność w ujęciu tematu,
  • ciekawe informacje,
  • wkład pracy.
VII. Postanowienia końcowe:
  • Lapbooki przechodzą na własność organizatora.
  • Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystywanie prac konkursowych na stronie internetowej szkoły.

Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego